Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2009, với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội toàn vùng Tây Nguyên và các huyện miền núi thuộc sáu tỉnh lân cận có tốc độ phát triển khá. Tổng sản phẩm (GDP) toàn vùng Tây Nguyên tăng 11,35%, có tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao như Lâm Đồng đạt 13,10%. Các lĩnh vực sản xuất, nhất là nông, lâm, thủy sản phát triển tốt. Lĩnh vực công nghiệp thu hút thêm nhiều dự án mới; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,83%. Thu ngân sách tăng 8,2%, riêng tỉnh Đác Lắc tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2008. Toàn vùng có ba huyện được đầu tư theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, đề án của các huyện đã hoàn tất và đang trong quá trình thẩm định, thực hiện. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai... đã xây dựng đề án giảm nghèo đến các huyện, xã, thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo hơn 30% và đã phân bổ 200 tỷ đồng để triển khai. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Toàn vùng đã giải quyết việc làm cho 43.400 lao động, trong đó có 30% số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày một tốt hơn việc học, khám, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Đến nay, đã có 42 huyện, 642 xã hoàn thành phổ cập THCS (90,6%), 280 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Tình hình kinh tế - xã hội của 27 huyện thuộc sáu tỉnh giáp Tây Nguyên có nhiều mặt tiến bộ; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện...

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội Tây Nguyên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn nhiều thiếu sót. Tình trạng dân di cư tự do vẫn diễn biến phức tạp. Nạn chặt phá rừng xảy ra tại một số tỉnh, trong sáu tháng đã xảy ra hơn 876 vụ chặt phá, lấn chiếm đất rừng, làm thiệt hại 660 ha rừng, tăng 35% so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai và giải ngân vốn các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, nhiều công trình thuộc Chương trình 135 chất lượng thấp, xuống cấp nhanh. Việc cho vay vốn sản xuất đối với các hộ dân một số tỉnh triển khai chưa đồng bộ, định mức vay hạn chế nên không đáp ứng yêu cầu. Tình trạng học sinh bỏ học tiếp tục xảy ra với số lượng hơn 9.000 học sinh các cấp, là vùng có tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất nước. Việc thực hiện một số quyết định của Thủ tướng Chính phủ tuy có kết quả tích cực, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn, nên triển khai chậm, đó là các chương trình, dự án: Chương trình trồng mới 100 nghìn ha cao-su; dự án cấp điện cho các buôn làng dân tộc thiểu số chưa có điện; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng... Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh trong vùng và lân cận đã cung cấp thông tin và thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Qua đó, Ban Chỉ đạo đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009 với mục tiêu: Giữ vững an ninh biên giới và nội địa, ở địa bàn Tây Nguyên. Giữ vững tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2009 ở các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của sáu tỉnh giáp Tây Nguyên.