Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và sông Hương.

Đoàn thanh tra do ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và sông Hương; việc tuân thủ các quy định của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của các đối tượng; qua đó, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

TH