Bộ Y tế thông báo từ tháng 3 tới sẽ tiến hành thanh tra một số bệnh viện về công tác khám chữa bệnh, gồm thực hiện quy chế bệnh viện, quy chế quản lý rác thải y tế. Đặc biệt sẽ chú trọng đến việc chấp hành chỉ thị của Bộ trưởng Y tế về chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện; thanh tra về tình hình thu chi viện phí, trong đó liên quan đến giá xét nghiệm, giá thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ứng dụng.