Tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra số 966/QĐ-TTCP , chính thức tiến hành thanh tra tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Viettel).

Tập đoàn Viettel được thành lập theo Quyết định số 2097/2009/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng; hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực: Dịch vụ viễn thông, truyền dẫn, bưu chính, phân phối thiết bị đầu cuối, đầu tư tài chính, truyền thông, đầu tư bất động sản, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, in ấn… Theo Quyết định thanh tra, trong thời gian 75 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Viettel theo các nội dung: Quản lý sử dụng vốn, dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2007 đến 31/12/2010. Thành viên Đoàn Thanh tra là các Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Quốc phòng./.