Quý III/2016, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm- Bộ Tài chính đã triển khai các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp.

Thanh tra Dai-ichi va Cathay Viet Nam - Anh 1

Gồm công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam và 2 cuộc kiểm tra tại các công ty môi giới bảo hiểm. Qua thanh kiểm tra, cơ quan quản lý đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo báo cáo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, 9 tháng năm 2016, Cục đã thực hiện 6 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra, đã lưu hành 5 kết luận thanh tra, gồm 3 kết luận thuộc kế hoạch năm 2015 chuyển sang và 2 kết luận thuộc kế hoạch năm 2016. Riêng quý III/ 2016, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã triển khai 3 cuộc thanh tra tại Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam và kiểm tra tại Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.

Qua thanh kiểm tra, cơ quan quản lý đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhiều DN bảo hiểm chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; trích lập dự phòng nghiệp vụ; công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác quản lý đại lý; chi hoa hồng đại lý; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, một số DN chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm (bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe), công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý; chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực...Trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, các vi phạm chủ yếu như: Chấp hành chưa đúng nội dung, phạm vi hoạt động theo giấy phép, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm. Công ty môi giới cũng tư vấn cho một số khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành; bổ nhiệm, báo cáo việc bổ nhiệm người quản trị điều hành và sử dụng nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán… Qua công tác thanh kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng đã kiến nghị, chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng. Sau thanh tra, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra 5 DN. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc kiến nghị và khắc phục các tồn tại của kết luận thanh tra.