VOV.VN -Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan.

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước quy định nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra; phối hợp xử lý trùng lắp về đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra; việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra; phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm toán, thanh tra.

Theo đó, chậm nhất vào ngày 15/11 hàng năm, trước khi ban hành Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ gửi dự thảo Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra của năm tiếp theo cho nhau để trao đổi ý kiến.

Đại diện hai cơ quan cùng ký quy chế phối hợp công tác

Trường hợp Kế hoạch Kiểm toán, Kế hoạch thanh tra có sự trùng lắp về đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ phối hợp để thống nhất xử lý phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan.

Bên cạnh đó, trường hợp cần thiết, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ có thể trao đổi, sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra thể hiện trong Báo cáo kiểm toán, Kết luận thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra. Cơ quan sử dụng kết quả đã được kết luận chính thức qua hoạt động kiểm toán, thanh tra phải tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra.

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng mới, phát huy mối quan hệ tốt đẹp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan nhằm tránh sự trùng lắp trong nội dung hoạt động, qua đó quản lý tài chính, tài sản chung của Nhà nước tốt hơn, đạt được mục tiêu của từng cơ quan và không phiền hà tới đối tượng kiểm toán, thanh tra trong thời gian tới./.