(vitinfo) - Từ những chiếc tăm thông thường, dưới bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ những chiếc tăm này đã biến thành một thành phố tuyệt đẹp.