Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) hiện có hơn 42.000 cơ sở sản xuất công nghiệp (SXCN), giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước nói chung. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân tăng 13%/năm, song SXCN Thành phố vẫn còn nhiều điểm yếu, như: sức cạnh tranh thấp, trình độ công nghệ đa phần ở mức trung bình và lạc hậu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển...