TT - Đây là hai trò giải trí thịnh hành của thanh niên nông thôn miền Tây. Nhưng không phải nơi nào cũng có.