hết women day, nhưng vẫn tiếp tục thanh lý

happy women's day hết women day, nhưng vẫn tiếp tục thanh lý