TP - Ngày 14- 6, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27-12-2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ có 37 đơn vị thay vì có 36 đơn vị như hiện nay. Một đơn vị mới được thành lập là Cục Hóa chất, Vụ Năng lượng sẽ được nâng cấp thành Tổng cục Năng lượng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2011.