Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V vừa thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa.

Nghị quyết giao UBND tỉnh Khánh Hòa quy định bộ máy tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Du lịch; thống nhất đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.

Việc thành lập Sở Du lịch (trên cơ sở tách và kiện toàn bộ phận quản lý lĩnh vực này từ Sở VH,TT&DL) nhằm đáp ứng công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực du lịch đang phát triển mạnh mẽ và là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa.

Cũng trong ngày 31-3, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII ban hành Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang được thành lập, trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức lĩnh vực du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Trân Trân