QĐND Online - Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức vận động thành lập quỹ “Màu xanh cuộc sống” với mục đích thực hiện công tác xã hội từ thiện nói chung, trong đó bao gồm hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên (CBNV) Mai Linh gặp khó khăn…