Ngày 04/3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-NHNN về việc thành lập Hội đồng thanh lý Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng thanh lý có trách nhiệm rà soát toàn bộ các khoản mục của tài sản có và tài sản nợ, các khoản mục ngoại bảng của bảng cân đối kế toán của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC, lập danh sách và số tiền của các chủ nợ, khách nợ đến thời điểm thanh lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC và danh sách tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC để xử lý.

Triển khai thanh lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC và tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ và các tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC theo phương án thanh lý đã được Thống đốc NHNN chấp thuận. Mọi khoản thu của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC phải được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của NHNN.

Định kỳ ngày 05 hàng tháng, Hội đồng thanh lý có trách nhiệm báo cáo Tổ giám sát thanh lý việc thanh lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC theo phương án đã được Thống đốc NHNN chấp thuận.

Sau khi kết thúc thanh lý, Hội đồng thanh lý có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội để kết thúc thanh lý theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-NHNN nêu trên.

Quyết định này cũng quy định, Hội đồng thanh lý giải thể khi Thống đốc NHNN có quyết định kết thúc thanh lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-NHNN Quyết định thành lập Tổ giám sát thanh lý Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC. Trong đó, quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giám sát thanh lý Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC và Tổ giám sát thanh lý kết thúc nhiệm vụ khi Thống đốc NHNN có quyết định kết thúc thanh lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V-TRAC.

sbv