Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu công nghiệp và làng nghề, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2015 có 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

Các cụm công nghiệp, các làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ, xử lý trên 60% chất thải nguy hại. 80% số cơ sở xản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc chứng chỉ ISO-14001. Trước mắt, tỉnh tập trung giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động công nghiệp gây ra tại các khu công nghiệp. Cụ thể tại các khu công nghiệp cũ như khu công nghiệp Lễ Môn, Tây Bắc Ga sẽ không phát triển thêm diện tích đất công nghiệp mà chủ yếu đổi mới trang thiết bị sản xuất, áp dụng công nghệ xử lý chất thải và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Các khu công nghiệp khác như khu công nghiệp Nghi Sơn, Lam Sơn, Tây Nam Thanh Hóa và các khu công nghiệp mới phải đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làm tiền đề cho việc phát triển mở rộng và cải tạo để hình thành các khu công nghiệp tập trung. Đồng thời thực hiện nghiêm việc thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với toàn khu cũng như đối với mỗi dự án đầu tư vào từng khu công nghiệp. Khuyến khích các nhà máy áp dụng những quy trình sản xuất mới sạch hơn hoặc công nghệ sạch. Tiến hành di chuyển một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm lớn, không thể khắc phục được trong nội thành ra ra khỏi đô thị. Ưu tiên cho phép đầu tư các ngành sản xuất sạch hoặc ít chất thải. Chỉ cho phép đi vào hoạt động các khu công nghiệp và các xơ sở sản xuất khi đã có các giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các nhà máy sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư sẽ tiến hành kiểm toán chất thải, đánh giá môi trường. Nếu các đơn vị này không có khả năng giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường thì bắt buộc di chuyển vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung. Kiên quyết không cấp phép cho các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, gây ô nhiễm môi trường mà không có khả năng xử lý ô nhiễm. Đối với các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, cụm làng nghề tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ sạch và các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu tới mức tối đa chất thải phát sinh. Tỉnh phấn đấu từ nay đến 2015 xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công trình xử lý môi trường cho 102 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, cụm làng nghề, 212 ha cụm nghề xã gắn với việc hình thành các đô thị và phát triển công nghiệp nông thôn. Hiện tại, Thanh Hóa có 8 khu công nghiệp và khu kinh tế, 19 cụm công nghiệp và 428 làng nghề truyền thống. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải. Các làng nghề truyền thống phát triển tự phát, không theo quy hoạch, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất thủ công. Hầu hết các làng nghề chưa có các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải mà thải trực tiếp ra môi trường...đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong khu vực./.