Trong đó có 24 nhà đầu tư tổ chức và 22 nhà đầu tư cá nhân.

Tính đến ngày 31/10/2011, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.484 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.668 nhà đầu tư tổ chức và 13.816 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 10/2011, VSD đã cấp thêm cho 46 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24 tổ chức và 22 cá nhân đầu tư nước ngoài.

Tính chung 10 tháng đầu năm, có thêm 649 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm tổ chức và cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Số mã tài khoản nhà đầu tư nước ngoài cấp mới trong 10 tháng năm 2011

Nguồn: VSD

Nguồn DVT.vn/VSD