CTCP Than Cọc Sáu cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, Công ty đã bốc xúc 19.183.765 m3 đất đá, sản xuất 2.013.480 tấn than, tiêu thụ 408.889 tấn, doanh thu than đạt 2.079,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 6,5 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt từ 72- 79% kế hoạch năm.

Than Coc Sau: 9 thang dat gan 80% ke hoach san xuat nam - Anh 1

Ảnh Internet

Dự kiến, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh thực hiện trong quý IV là bốc xúc 5.191.000 m3 đất đá, sản xuất 637.000 tấn than, tiêu thụ 741.700 tấn than, doanh thu than đạt 720 tỷ đồng.

Mai Phương