Ngày 24/10/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi (nếu có); khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật; khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Tham quyen phe duyet nhiem vu, du toan chi phi khao sat - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 29/BXD-GĐ, ngày 16/11/2016 trả lời như sau:

1. Căn cứ Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến) và dự toán chi phí công tác khảo sát xây dựng là một nội dung của nhiệm vụ khảo sát.

2. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khảo sát:

Đối với nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và phục vụ các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát trong trường hợp đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát hoặc ủy quyển cho cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.

Đoan Trang