Về việc thẩm định Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và khu phi thuế quan Xuân Cầu, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2158 /BXD-HTKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Tham dinh Du an khu cong nghiep va khu phi thue quan Xuan Cau - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, về nội dung hồ sơ: Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điểm g, khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.

Về quy hoạch: Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu với quy mô diện tích 752 ha thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải phù hợp với định hướng trong quy hoạch chung KKT Đình Vũ - Cát Hải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/1012 (Khu phi thuế quan tại khu vực cảng Lạch Huyện khoảng 810 ha).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT Hải Phòng báo cáo UBND TP Hải Phòng cập nhật dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hải Phòng đến năm 2020 để phù hợp theo quy định của pháp luật. Dự án cần có phương án đảm bảo cho kết nối đồng bộ đảm bảo phù hợp quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch chung xây dựng của TP.Hải Phòng và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu cần có phương án giải quyết nhà ở cho người lao động KCN theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất và KKT.

Nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu TP.Hải Phòng phải tuân thủ quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối với các lĩnh vực khác (tài nguyên và môi trường, công thương…), đề nghị Ban Quản lý tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan.

Đoan Trang