Ngày 25/6, cuộc điều trần bất tín nhiệm Chính phủ đã không thể kết thúc như dự kiến sau khi các đại diện của Chính phủ và Đảng Dân chủ nhất trí kéo dài các vấn đề tranh luận sang ngày thứ ba (ngày 26/6).