(Danong.com) Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bài học đó và tôi cũng biết được tên người nữ lao công ấy là Dorothy.