(PL)- Theo dự thảo Nghị định về Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” theo nguyên tắc bình đẳng, đăng ký trước được quyền sử dụng trước.