Công ty đầu tư Temasek Holdings thuộc sở hữu nhà nước của Xingapo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào một quỹ đầu tư CK tư nhân chuyên mua cổ phần trong các công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.