Ngày 01/12 là ngày chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 của CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX).

* Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2011

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2011

* Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền

* Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1,500 đồng)

* Thời gian thực hiện: 29/12/2011