Chiều 9-2, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ban Chỉ đạo 896), đánh giá kết quả công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 chủ trì.

Tap trung nguon luc xay dung ha tang ky thuat Co so du lieu quoc gia ve dan cu - Anh 1

Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá: Năm 2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều công việc trọng tâm, đạt kết quả quan trọng theo đúng kế hoạch. Về cơ bản, đã hoàn thành các thủ tục cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành việc hệ thống hóa và rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, đề xuất phương án dự thảo 24 nghị quyết đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan quản lý dân cư trình Chính phủ...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2017, nhiệm vụ triển khai Đề án tập trung hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương; thu thập, nhập, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và tiếp tục cấp số định danh cá nhân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực thi các phương án đơn giản hóa theo các nghị quyết của Chính phủ. Do đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; căn cứ nhu cầu để xác định quyền truy cập của các bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các bộ, ngành nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu các ý kiến rà soát độc lập của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, bảo đảm chất lượng xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về từng ngành, lĩnh vực.

Đồng chí lưu ý, các bộ, ngành, địa phương chủ động công việc, đề cao phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm việc triển khai ở địa phương được hiệu quả, thông tin thu thập chính xác, kịp thời, việc cấp số định danh cá nhân bảo đảm khoa học, khách quan.