Thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ nhiệm kỳ 2008-2013, CĐ Bưu điện VN đã nghiên cứu, xây dựng ban hành bộ tài liệu tập huấn CBCĐ với nội dung thiết thực, nhất là nâng cao các kỹ năng hoạt động cho CBCĐ.

Kết quả đến nay, đã có trên 7.350 lượt CBCĐ từ tổ trưởng trở lên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp đào tạo nâng cao, lý luận chính trị cao cấp do Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn BCVTVN tổ chức. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, CĐ BĐVN phấn đấu 100% số CB CĐCS được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

H.Thảo