KTĐT - Nhằm giúp cán bộ cơ sở nắm chắc qui trình, các bước triển khai công tác bầu cử, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về bầu cử trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe phổ biến một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bầu cử. Căn cứ từ thực tiễn điểm mới của kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lần này là được tổ chức chung vào một ngày (Chủ nhật, 22/5/2011), vì vậy, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cán bộ làm công tác bầu cử phải nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công phối hợp giữa các cấp, các ngành. Đặc biệt, phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bầu cử đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của công dân, của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác bầu cử. Linh Nhi