Tăng thuế nhập khẩu hạn chế nhập khẩu là cần thiết, nhưng cũng phải rà soát lại chính sách thu hút đầu tư như điều khoản có liên quan đến việc "miễn hoàn thuế".