Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh vừa ký quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo số liệu tài sản cố định (TSCĐ) và tình hình biến động TSCĐ hàng năm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, dự án trực thuộc Bộ Tài chính thông qua Chương trình Phần mềm Quản lý tài sản.

Sẽ có cơ sở dữ liệu về TSCĐ Quy định nêu trên của Bộ Tài chính nhằm 4 mục đích. Một là thống nhất quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ điều hành, thống kê phân tích cũng như đánh giá kết quả sử dụng TSCĐ làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách liên quan đến việc trang cấp, quản lý va sử dụng tài sản dài hạn, hàng năm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (không áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ và thuộc các đơn vị cấp Tổng cục). Hai là phục vụ Bộ và các cơ quan quản lý cấp trên trong việc giám sát quản lý việc trang cấp, tình hình sử dụng TSCĐ của cơ quan thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng định mức, chế độ quy định của các cấp thẩm quyền. Ba là phục vụ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Nhà nước. Bốn là xây dựng cơ sở dữ liệu về TSCĐ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ về tài sản Nhà nước của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản dưới Luật quy định. Truyền số liệu kiểm kê tài sản Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện báo cáo số liệu về TSCĐ thời điểm 31/12 hàng năm theo 12 loại biểu mẫu báo cáo tổng hợp kiểm kê TSCĐ gồm đất, nhà, vật kiến trúc, kho dự trữ quốc gia, ô tô, tàu thuyền, phương tiện vận tải khác, máy vi tính, TSCĐ khác, TSCĐ đi thuê/đi mượn, toàn bộ tài sản của đơn vị, tình hình tăng/giảm TSCĐ của đơn vị. Phương pháp gửi báo cáo là truyền số liệu theo quy định: người sử dụng Chương trình Phần mềm Quản lý tài sản có thể truyền số liệu trực tiếp từ hệ thống này sang hệ thống khác thông qua chức năng Database, Link trong Oracle hoặc truyền dữ liệu báo cáo thông qua việc kết xuất ra file dữ liệu – file.dat. Tuy nhiên, đồng thời với phương thức truyền số liệu, các đơn vị vẫn phải in báo cáo bằng hình thức văn bản theo thời gian quy định. Đối với những tài sản Nhà nước được giao quản lý thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng như vũ khí, công cụ hỗ trợ…, tài sản đặc biệt khác, thì ngoài việc thực hiện báo cáo theo Quy định của Bộ Tài chính còn phải thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quy định riêng khác của Nhà nước và Bộ Tài chính (nếu có). (Anh Duy)