GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Tang dan ty le hoc sinh duoc hoc boi, biet boi - Anh 1

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 100% các đơn vị, trường học có Ban Chỉ đạo hoặc tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích (TNTT) trẻ em của địa phương. 100% các đon vị, trường học triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống TNTT trẻ em;

100% các trường học tham gia xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn; 100% các trường học có cán bộ phụ trách thực hiện công tác phòng, chống TNTT;

70% trở lên các trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong và ngoài nhà trường; nhà trường có kế hoạch triển khai mô hình dạy, học bơi an toàn phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương.

70% trở lên học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối;

100% trường học đóng tại địa bàn có bể bơi, hồ bơi, xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp tổ chức các lófp dạy bơi cho học sinh; 100% học sinh sử dụng áo phao khi tham gia giao thông bằng đường thủy…

Một trong những giải pháp đưa ra là các đơn vị, trường học chủ động đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đề xuất giải pháp phù hợp phổ cập bơi cho học sinh.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn đuối nước, dạy bơi cho học sinh. Các đơn vị, trường học đóng trên địa bàn có bể bơi, hồ bơi thực hiện việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có bể bơi tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh.

Tăng cường giáo dục an toàn giao thông, trang bị các kiến thức, luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật, quy định khi tham gia giao thông cho học sinh…