Xã hội hóa việc quản lý và bảo vệ rừng với biện pháp quan trọng là giao đất, giao rừng cho các chủ cụ thể là một giải pháp mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang theo đuổi nhằm đạt mục tiêu đến năm 2010 hoàn thành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.