QĐND - Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự tiến bộ, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có ý nghĩa quyết định việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Vững mạnh về chính trị thể hiện ở việc quân đội ta luôn giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với chế độ XHCN, ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tập trung ở những nội dung chính sau:

Đảng lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội chi phối toàn bộ các nội dung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Những nội dung đó không tự phát hình thành, phát triển trong quân đội, mà phải được Đảng Cộng sản lãnh đạo xây dựng, củng cố, phát triển trong suốt quá trình cách mạng. Đảng lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội bằng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách; thông qua hệ thống tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các tổ chức khác trong quân đội, thông qua lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách đối với quân đội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Chí Thanh tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ nhất. Ảnh tư liệu

Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố vững chắc hệ tư tưởng của Đảng trong quân đội. Hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh. Để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng đã lãnh đạo xây dựng hệ tư tưởng của Đảng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn luôn giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của quân đội, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động xây dựng và chiến đấu của quân đội, định hướng nhận thức và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Đảng xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lãnh đạo việc giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Đảng ta xác định: Mục tiêu lý tưởng của Đảng cũng chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, có như vậy quân đội mới trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Theo quan điểm đó, Đảng ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội, làm cho mỗi cá nhân, tổ chức trong quân đội nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu trong suốt quá trình cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó; không mơ hồ, ảo tưởng, không dao động trong mọi tình huống.

Đảng lãnh đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong quân đội. Tiến hành CTĐ, CTCT là nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thông qua việc lãnh đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong quân đội để xây dựng mọi con người và tổ chức trong quân đội theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, đúng với bản chất giai cấp công nhân của quân đội, nguyên tắc tổ chức xây dựng quân đội cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, CTĐ, CTCT tác động đến mọi cá nhân, tổ chức, thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động, mọi nhiệm vụ của quân đội, phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đảng lãnh đạo Nhà nước quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, xây dựng các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cách mạng, điều kiện thực tiễn của đất nước, đặc thù của quân đội; lãnh đạo Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị, các tổ chức trong quân đội thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định ở từng cấp...

Học viên hệ đào tạo chính ủy trung, sư đoàn tại Học viện Chính trị trao đổi trước giờ lên lớp. Ảnh: Tuấn Việt

Trước những biến động về kinh tế, chính trị, quân sự; những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, quân đội ta vẫn vững vàng trước mọi thử thách, luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, LLVT sắc bén, có đủ bản lĩnh, sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc XHCN trong mọi tình huống. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, có những vấn đề mới đặt ra đối với sự lãnh của Đảng, cũng như việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhất là khi các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta, hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, đòi quân đội phải “trung lập về chính trị”, “quân đội chỉ trung thành với nhân dân, với Tổ quốc”. Họ muốn “lái” quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng theo mô hình quân đội nhà nghề tư sản.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Nghị quyết 51-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm thực hiện, cùng với những ưu điểm, thành tựu nổi bật, cũng còn những hạn chế, bất cập cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để hơn, để nghị quyết thực sự phát huy hiệu lực thực tế, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, thống nhất của cơ chế ở các loại hình đơn vị trong quân đội; góp phần xây dựng hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp TSVM; xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị vững mạnh, nâng cao vị thế của CTĐ, CTCT, của cán bộ chính trị trong quân đội; xây dựng hệ thống chỉ huy; củng cố, phát huy hiệu lực người chỉ huy; xây dựng các tổ chức trong quân đội vững mạnh, giải quyết hài hòa mối quan hệ công tác giữa các chủ thể trong quân đội.

Hai là, xây dựng Đảng bộ quân đội TSVM, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh cần tập trung giải quyết nhiều vấn đề, trong đó quan trọng hàng đầu là xây dựng hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng.

Ba là, xây dựng các tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng quân đội về chính trị. Các tổ chức quần chúng trong quân đội (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Công đoàn quốc phòng) có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp quần chúng trong quân đội; tổ chức, động viên mọi đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào cách mạng, các cuộc vận động xã hội, nhiệm vụ của đơn vị, tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD; đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, các chủ thể lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội cần thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bốn là, nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT trong quân đội. CTĐ, CTCT là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thông qua đó, Đảng thiết lập, củng cố sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT, làm cho CTĐ, CTCT tác động toàn diện, sâu sắc, giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi quân nhân, thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động, các nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức, lực lượng vững mạnh, khơi dậy và phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong quân đội. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, các lực lượng trong quân đội. Trước hết, cần tổ chức tốt đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng để vạch trần bản chất phản động về chính trị, phản khoa học của các luận điệu đòi “phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nắm chắc nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa cấp thiết hiện nay, đồng thời là cơ sở để xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp trên là góp phần thiết thực giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.

Trung tướng TRẦN ĐỨC NHÂN

Chính ủy Học viện Chính trị