Thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình CCHC của huyện Mê Linh đã phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, công chức là lãnh đạo các đơn vị trong tổ chức, triển khai, thực hiện công tác CCHC; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tang cuong ky cuong, trach nhiem cua can bo cong chuc - Anh 1