NDĐT – Ngày càng có nhiều phụ nữ Mỹ phải kiểm soát việc mua sắm bằng cách lên danh mục các thứ cần mua từ trước, một cách làm rất phổ biến trong thời kỳ Đại Suy thoái cách đây gần 80 năm.