Không chỉ là hôm qua và anh ta, mà đã nhiều lần, nhiều người, ở đâu đó hỏi câu này. Cả đêm qua, khi thức, tôi tự hỏi mình: Phụ nữ Việt thì khác gì với thế giới?