11 triệu tài liệu, lãnh đạo của 12 quốc gia, các cá nhân và tổ chức từ 200 quốc gia-vùng lãnh thổ có liên quan tới các hoạt động tài chính mờ ám được công bố trong Tài liệu Panama.

Hoàng Hiệp - Hồng Duy