(NDHMoney) Trong giai đoạn 2010 - 2011, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà đầu tư trái phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long 250 tỷ đồng, vượt quá 25% vốn điều lệ; mua trái phiếu của Sudico 500 tỷ đồng thông qua một công ty khác để "lách luật",

Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà có nhiều sai phạm trong việc huy động vốn và sử dụng vốn giai đoạn 2010- 2011.

Cụ thể, trong giai đoạn này, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà chưa xây dựng quy chế miễn giảm lãi suất cho hoạt động tiền gửi khi giảm lãi suất cho các tổ chức tín dụng để thu hồi các khoản tiền gửi bị quá hạn.

Công ty có nhiều khoản cho vay tiềm ẩn rủi ro và khó khăn trong việc thu hồi vốn tại CTCP Xi măng Hạ Long, CTCP Điện Việt Lào, CTCP Someco, CTCP Sông Đà Thăng Long.

Trong giai đoạn trước năm 2011, công tác thẩm định, quyết định đầu tư còn sai sót, không tuân thủ đúng quy định của đơn vị và của Nhà nước; việc cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn không phù hợp dẫn đến một số thời điểm không đảm bảo tỷ lệ an toàn như theo quy định. Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà thường xuyên không đạt tỷ lệ khả năng chi trả ngay trong năm 2011.

Công ty đã đầu tư 250 tỷ đồng vào trái phiếu của CTCP Sông Đà Thăng Long (STL), vượt quá 25% vốn điều lệ; mua trái phiếu của Sudico 500 tỷ đồng thông qua việc đặt cọc mua trái phiếu Chính phủ đối với CTCP Quản lý quỹ SME để tránh giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng theo quy định (thực tế vượt giới hạn 299 tỷ đồng).

Ngoài ra, bộ phân nghiệp vụ của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà chưa tuân thủ quy định của công ty về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, một số nghiệp vụ mua bán ngoại tệ không bình thường, gây lỗ lớn (năm 2010 có 5 cặp giao dịch mua bán phát sinh trong cùng ngày với cùng đối tác và cùng số tiền lỗ 7,5 tỷ đồng; năm 2011 có 10 cặp giao dịch mua bán phát sinh trong cùng ngày với cùng đối tác và cùng số tiền lỗ 13,3 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2012; chứng khoán đầu tư của công ty là 591,55 tỷ đồng, giảm so với mức 622,13 tỷ đồng cuối năm 2011. Nguồn góp vốn đầu tư dài hạn là 12 tỷ đồng. Năm 2012, công ty lãi 2,3 tỷ đồng từ hoạt động mua bán kinh doanh chứng khoán, lỗ 1,57 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư và lỗ 22 triệu đồng từ hoạt động ngoại hối. Sau đi trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 674 triệu đồng năm 2012.