Tabula Rasa ra đời, giúp cân bằng thêm thế giới trò chơi trực tuyến vốn đầy rẫy yêu quái, phép thuật mà thiếu vắng những cuộc đấu súng bên ngoài trái đất.