Ngày 2/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực.

Theo nghị định, điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch. Cụ thể, các khoản trong điều 9,Sửa đổi, bổ sung nghị định về hộ tịch và hôn nhân 10, 15, 18, 31, 32, 34, 38, 39, 45, 48, 50, 52, 56, 59, 63, 64, 67 được sửa đổi.

Điều 2, sửa đổi, bổ sung điều 8 của Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số.

Điều 3, bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 điều 1 và điều 7 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

Điều 4, sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)