Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh được quyền quyết định dự án nào phải xây nhà, dự án nào được bán nền....