- Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa X.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư tổng kết, đánh giá công tác 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

- Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp T.Ư.

- Hội Liên hiệp Thanh niên triển khai nhiệm vụ năm 2013.

- Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt.

- Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2013.

TTXVN - website T.Ư Đoàn