(Vietstock) - Nghị quyết ĐHĐCĐ qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Sông Đà - Thăng Long (HNX: STL) thống nhất phát hành riêng lẻ 1,000 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 100,000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, quý 3/2010 STL phát hành 500 tỷ đồng và số còn lại phát hành vào quý cuối năm. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện.