Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 (Mã CK: SSS):

* File đính kèm