SSI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 đạt doanh thu 1.430 tỷ đồng, tăng 7,4%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, giảm 11%.

SSI dat ke hoach lai giam 11% - Anh 1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo nội dung tờ trình, SSI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 đạt doanh thu 1.430 tỷ đồng, tăng 7,4%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, giảm 11%.

SSI dự kiến chi 480 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Đồng thời, phát hành tối đa 10 triệu cổ phần ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần trong năm nay. Dự kiến số cổ phần ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, HĐQT SSI cũng đề xuất thông qua chủ trương kinh doanh chứng khoán phái sinh và phát hành chứng quyền có bảo đảm khi pháp luật cho phép.

Trường Văn