Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh như sau:

Tài liệu đính kèm: SRF: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ