VinaCorp - CTCP Cao su Sao vàng (SRC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, doanh thu quý 4/2010 đạt 298,96 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu là 13,96% đều tăng hơn so với quý 4/2009. Trong kỳ, lượng hàng bán phải trả lại giảm hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên do giá vốn tăng thêm 36,18 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt mức 24,05 tỷ đồng, giảm hơn kỳ trước 53,4%. Do chi phí lớn, nên sau khi trừ các chi phí khác công ty chỉ đạt mức lãi ròng 1,38 tỷ đồng trong quý 4/2010, bằng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009. Lũy kế cả năm 2010, công ty đạt 1.152,58 tỷ đồng doanh thu tăng hơn năm 2009 là 5,12%, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 69,32%. Cũng như quý 4, trong năm 2010 lượng hàng bán trả lại có giảm hơn năm trước nhưng chi phí giá vốn hàng bán lớn nên công ty chỉ đạt 109,44 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 46,6% so với kỳ trước. Các chi phí trong năm 2010 như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm hơn so với năm 2009, tuy nhiên vẫn không bù đắp được phần tăng giá vốn quá lớn. Do vậy, sau khi trừ các khoản chi phí SRC đạt 17,62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bằng 17,19% năm 2009. Tập tin đính kèm: SRC_KQKD_Q4/2010