Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đã triển khai 1 cuộc thanh tra hành chính và 7 cuộc thanh tra chuyên ngành với 9 tổ chức.

Đồng thời, đơn vị triển khai 4 cuộc kiểm tra đột xuất, bao gồm: Kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử, Khu Di tích lịch sử Nhà Trần Đông Triều, Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng - Quảng Yên; kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật trong đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải Khu Công nghiệp Texhoong Hải Hà.

Đến nay, Thanh tra Sở đã ban hành 2 kết luận thanh tra. Trình lãnh đạo Sở ký ban hành 2 kết luận. Qua đó, đã giảm trừ chi phí sau thẩm định thiết kế, dự toán công trình hơn 63 triệu đồng; trừ chi phí thẩm tra thiết kế dự toán gần 183 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Những tháng cuối năm, Thanh tra Sở tiếp tục hoàn thành chương trình thanh, kiểm tra theo kế hoạch; tập trung đôn đốc, xử lý sau kết luận thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư thuộc thẩm quyền, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Trọng Tài