Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2012, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành văn bản Hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2012, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành văn bản Hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị.

Theo đó, nội dung của việc sơ kết cần tập trung đánh giá công tác triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 62 của các cấp Mặt trận trong thời gian qua theo 6 nhiệm vụ như sau: Đánh giá việc nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với Mặt trận; Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống; Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới; Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp và sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị tại một số tỉnh, thành phố, đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị gắn với nội dung Hội nghị Chủ tịch UBMTTQ các tỉnh, thành phố trong năm 2012. Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết gắn với hội nghị thường kỳ UBMTTQ cấp tỉnh, sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả sơ kết thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị tại cấp huyện, cấp xã.

VŨ DƯƠNG CHÂU

Gửi cho bạn bè

Bản in