Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )

Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chủ trì và điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư, bộ phận chuyên trách; đại diện lãnh đạo các ban Đảng T.Ư, các ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; bí thư, trưởng ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, trưởng bộ phận giúp việc các tỉnh ủy, thành ủy.

Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong bối cảnh Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Báo cáo của Ban Bí thư do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày, nêu rõ: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị là sự tiếp nối thực hiện cuộc vận động trong những năm trước đây, đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03, trọng tâm là làm theo; chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức đảng xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng, đưa vào sinh hoạt chi bộ; liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ đạo điểm nhân ra diện rộng; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm. Công tác kiểm tra, đôn đốc; công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị được chú trọng. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đạt một số kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế là: Thời gian đầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm, thiếu chủ động; không ít địa phương, đơn vị chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm theo tinh thần của Chỉ thị. Trong bước chuyển tiếp từ cuộc vận động sang chỉ đạo thành công việc thường xuyên, nhiều cấp ủy, địa phương còn lúng túng; chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhiều nơi chưa quan tâm bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, sức lan tỏa chưa rộng. Không ít cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, báo cáo nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của T.Ư. Các cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng; liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư, với sự tham gia của bộ phận giúp việc rà soát xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức; cuối năm lấy đó cùng kết quả thực hiện những điều đảng viên không được làm, làm tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng. Các đồng chí bí thư, người đứng đầu chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong thời gian nhất định; tăng cường kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay để biểu dương, động viên, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực lệch lạc, nói không đi đôi với làm.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, nêu những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo ở các tổ chức đảng, đồng thời chỉ ra hạn chế, yếu kém cần khắc phục; bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên quan trọng hằng ngày ở mỗi đơn vị.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và khẳng định, đó là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt nhất tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kinh nghiệm đạt được, sau Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định đây là việc làm lâu dài, thường xuyên, thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có chương trình kế hoạch thật cụ thể. Việc tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 03 là nhằm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện với tinh thần nghiêm túc hơn. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực, tạo không khí kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Bác Hồ, và thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Qua các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, cho thấy chúng ta đã làm được nhiều việc với những cách làm sáng tạo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư hoan nghênh và biểu dương các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tạo những chuyển biến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian ngắn phải tập trung chỉ đạo giải quyết thực hiện nhiều công việc, nhưng đã cố gắng thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị xây dựng được chương trình, kế hoạch và triển khai nhiều việc làm cụ thể theo hướng chuyển mạnh sang việc làm theo. Từ đó tạo những chuyển biến trong đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Một số nơi giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm có hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm, một số cơ quan T.Ư chưa hoàn thành tiến độ các công việc được giao, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở một số nơi còn lúng túng; chưa tạo được sự hồ hởi, phấn khởi do chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị, có nơi mới dừng lại ở các hoạt động hình thức, thiếu nội dung chiều sâu, chưa có tính thuyết phục. Chuyển biến tư tưởng, đạo đức lối sống là cả một quá trình, do vậy việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ là công việc thường xuyên suốt đời.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nội dung học tập và làm theo là gì? Học tập và làm theo như thế nào? Vai trò của các cấp ủy đảng ra sao?

Tổng Bí thư chỉ rõ, đối với Bác Hồ, có nhiều điều cần học, nên học, phải học vì Bác là tấm gương sáng ngời về mọi mặt. Trước hết là học ở Bác phẩm chất chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, suốt đời một lòng vì nước, vì dân. Luôn kiên cường, bất khuất, lạc quan tin tưởng, giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục. Học tập ở Bác đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân; chống quan liêu xa dân. Học tập ở Bác lối sống và phong cách giản dị, khiêm tốn, gần dân, học Bác từ việc ăn, mặc, ở, đi lại. Bác đến với dân như thế nào; cán bộ chúng ta thường đến với dân như thế nào. Bác có nhiều lời nhắc nhở căn dặn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ,... Cứ mang những lời căn dặn ấy ra mà học, mà làm theo, không cần chờ đợi quy chế, quy định, hướng dẫn. Phải làm cho những lời dạy ấy thấm vào máu. Học theo Bác ngay trong cách nói, cách viết, cách đối nhân xử thế, đối với mình, đối với công việc, đối với đồng chí, đối với nhân dân,... Học Bác từ việc nhỏ nhất. Các cơ quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể để làm theo với việc làm thiết thực, còn hình thức thì không có tác dụng gì. Đảng đã có Điều lệ Đảng, có quy định những điều đảng viên không được làm. Những điều còn vướng không phải không có tiêu chí, không được cụ thể hóa mà vướng ở cái gì đó, do chưa nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Học tập Bác là học suốt đời, học thường xuyên. Đây là việc làm yêu cầu tính tự giác của mỗi người; học rồi làm theo, làm theo rồi học tiếp. Học bằng nhiều hình thức, học ở trường, học qua sinh hoạt chi bộ, qua đoàn thể, trong hội thảo, tọa đàm, học trong thực tiễn,... miễn là chúng ta có thật lòng học Bác, lòng có trong sáng để làm theo Bác hay không.

Nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên nơi làm tốt, nhắc nhở phê bình nơi làm chưa tốt. Đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, bộ phận tham mưu giúp việc của cấp ủy.