Sáng 16-5, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận T.Ư phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

So ket ba nam thuc hien cac Quyet dinh so 217, 218 cua Bo Chinh tri - Anh 1

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Hơn ba năm qua, từ khi có các quyết định này, chủ trương của Đảng về giám sát, phản biện xã hội kể từ Đại hội X của Đảng đã được hiện thực hóa, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai cụ thể, có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động giám sát, phản biện; cụ thể việc xây dựng cơ chế và hướng dẫn triển khai thực hiện hai Quyết định nói trên, cũng như sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí yêu cầu thảo luận vào các vấn đề trọng tâm: Về việc thực hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Đánh giá thực trạng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong ba năm qua, nhất là sự phản hồi chuyển biến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, được phản biện, được góp ý; Về kết quả xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp của lãnh đạo hệ thống chính trị - xã hội các cấp đối với cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay về công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý có hiệu quả để cùng trao đổi kinh nghiệm.

Qua ba năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã rất quyết tâm, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật MTTQ Việt Nam. Ở cấp T.Ư, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tất cả các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp T.Ư về các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về lĩnh vực thuế, hải quan; an toàn thực phẩm; xác định sự hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ hành chính công; thực hiện Luật Khoa học - Công nghệ; Luật Hợp tác xã…

Ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, hầu hết các huyện và xã đã triển khai hoạt động giám sát theo nhu cầu của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương. Ở T.Ư, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam đã tổ chức thực hiện mười chương trình giám sát; ở địa phương, 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức 6.404 cuộc, cấp xã tổ chức 49.564 cuộc. Công tác phản biện xã hội được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn. Ở cấp tỉnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện được 4.043 cuộc và cấp xã được 25.834 cuộc. Tổ chức hơn 90 nghìn cuộc đối thoại, các cuộc đối thoại này đều được người đứng đầu tiếp thu giải trình và hầu hết các ý kiến được giải quyết ngay tại các hội nghị đối thoại…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện đó là quá trình giám sát, phản biện, góp ý còn chưa thật sự bài bản, công tác phối hợp chưa đồng bộ, chưa có cơ chế và quy trình thống nhất thể hiện quan hệ của bốn bên. Nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng. Việc góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và góp ý với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, tới đây Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận T.Ư cần phối hợp và sớm ra cuốn Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, nhằm giúp cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức đảng có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát và phản biện xã hội. Có chương trình hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội để hoạt động này đi vào nền nếp, có các cơ sở pháp lý hoàn chỉnh và phát huy tác dụng xã hội ngày càng hiệu quả hơn…